Рудплан - Вашиот партнер во рударскиот бизнис

Завршени проекти PDF Печати Е-пошта
 • Анализа на технологијата на експлоатација на лапорец во рудникот „Усје“ и утврдување на можноста за примена на нова технологија - Wirtgen 2600 SM
 • Техно-економска анализа на системите за иницирање НОНЕЛ на површинскиот коп Мемешли
 • Главен рударски проект за лежиштето на дијабази „Лира“ кај Прдејци – Гевгелиско
 • Главен рударски проект за лежиштето на туф и габро „Писеник“ кај Шталковица – Пробиштипско
 • Дополнителен рударски проект за експлоатација на лапорци на површинскиот коп Долно Блаце, Скопско
 • Елаборат за оценка на влијанието врз животната средина на П. К. на туф и габро „Писеник“ кај Пробиштип
 • Елаборат за оценка на влијанието врз животната средина на П. К. на мермер и мермеризиран варовник „Змејова дупка“ кај Радовиш
 • Влијание на експлоатацијата на туф и габро врз режимот на површинските и подземните води во наоѓалиштето „Писеник“
 • Влијание на експлоатацијата на варовник врз режимот на површинските и подземните води во наоѓалиштето „Змејова дупка“
 • Влијание на експлоатацијата на глина врз режимот на површинските и подземните води во наоѓалиштето „Подуево“
 • Пелтечки Д., Арменски В.,: „Рудничко слегнување и неговото влијание врз објектите, површинските и подземните води“, 3-то годишно советување за подземна експлоатација ПОДЕКС, М. Каменица, 2009
 • Главен рударски проект за експлоатација на мермер и мермеризиран варовник од лежиштето Змејова дупка – Радовишко
 • Главен рударски проект за експлоатација за чакал и песок на површинскиот коп Студеничани – Скопско
 • Главен рударски проект за експлоатација за чакал и песок на површинскиот коп Моране – Скопско
 • Главен рударски проект за експлоатација на глина од наоѓалиштето Подуево кај Пехчево
 • Студија за изводливост за површинскиот коп Иловица кај Струмица
 • Студија за оцена на влијанието врз животната средина на експлоатацијата на бакар и злато од површинскиот коп Иловица кај Струмица
 • Главен рударски проект за експлоатација на варовник на површинскиот коп Јаболце – општина Сопиште
 • Главен рударски проект за површинска експлоатација на базалт и андензит од наоѓалиштето Никуштак кај Куманово
 • Изработка на Модел на резерви/блокови врз основа на тековното дупчење (до последната дупчотина #28), модел на површински коп и оптимизација на површинскиот коп и економски модел врз основа на: 1) моделот на резерви/блокови (до последната дупчотина #28); 2) моделот на резерви/блокови со сите дупчотини плус двете дополнителни хипотетички рудни „тела 1 и 2“ за истражниот простор Иловица, Македонија
 • Главен рударски проект за површинска експлоатација на минерална суровина шкрилец на локалитетот Радибуш, општина Ранковци

 


 

На почетокот на март 2011, претставници на Рудплан и Фелпс Доџ Вардар, во Скопје потпишаа важен договор за подготовка на проектна документација за наоѓалиштето на бакар и злато Иловица кај Струмица. Договорот предвидуваше изработка на Студија за оправданост и Студија за оцена на влијанието врз животната средина. Подготовката на проектната документација заврши успешно и документацијата беше предадена на клиентот на почетокот на ноември 2011 година.